XÂY DỰNG NGÂN HÀNG DỮ LIỆU

Việc triển khai xây dựng các ngân hàng dữ liệu (CSDL) theo từng chuyên ngành phục vụ cho công tác tra cứu khai thác dữ liệu dùng chung là nhu cầu cần thiết. Tuy nhiên, việc xây dựng, triển khai CSDL cần phải hiểu rõ yêu cầu về kỹ thuật cũng như quản lý phục vụ duy trì và đảm bảo độ chính xác của dữ liệu khi vận hành và khai thác.

Xây dựng được kho dữ liệu sẽ giúp xây dựng cơ sở dữ liệu để điều hành thống nhất trên nền tảng công nghệ tiên tiến, đồng thời giảm thiểu gánh nặng báo cáo khi việc thu thập thông tin điện tử sẽ được tập trung một đầu mối duy nhất. Ngoài ra, góp phần chuẩn hóa các mẫu biểu báo cáo thống nhất trong toàn hệ thống.

Khi xây dựng cần đặt ra các mục tiêu

+ Xây dựng được phần mềm và cơ sở dữ liệu dùng chung phục vụ công tác nghiên cứu, quy hoạch và quản lý nhà nước trong từng lĩnh vực cùng với cơ chế hợp lý cho quản lý và chia sẻ dữ liệu

+ Xây dựng được phần mềm cơ sở dữ liệu dùng chung để quản lý và chia sẻ dữ liệu trong ngành.

+ Xây dựng được bộ sốtổng hợp và đồng bộ ban đầu để sử dụng chung.

+ Đưa ra được cơ chế quản lý và chia sẻ cho cơ sở dữ liệu dùng chung.

Cách thức thực hiện

+ Đánh giá hiện trạng các cơ sở dữ liệu, xác định các yêu cầu dữ liệu, phân loại và chuẩn hóa các dạng số liệu lưu trữ.

+ Xây dựng cơ chế chia sẻ trao đổi dữ liệu dùng chung và phân tích lựa chọn công nghệ cho cơ sở dữ liệu

+ Thiết kế mô hình và xây dựng CSDL dùng chung.

+ Nghiên cứu, thiết kế và xây dựng hệ thống cổng thông tin, xây dựng các giao diện tương tác và xử lý dữ liệu.

+ Chuyển đổi, biên tập, cập nhật dữ liệu theo chuẩn và thử nghiệm phần mềm.

+ Triển khai cài đặt, chuyển giao và đào tạo, hướng dẫn sử dụng

Một số lưu ý khi xây dựng CSDL

Quản trị dữ liệu liên quan đến nhiều bộ phận khác nhau của tổ chức hoặc liên quan đến nhiều tổ chức khác nhau. Mỗi bộ phận có vai trò riêng và mục tiêu cần thiết để thực hiện các công việc của mình. Một số các điểm cần phải chú trọng và thực hiện bao gồm:

Chính sách, tiêu chuẩn và chiến lược

Tập trung vào xây dựng dữ liệu là hướng đi đúng đắn của nhiều tổ chức. Xác lập chức năng quản trị dữ liệu là bước đầu tiên. Những hoạt động chính trong quản trị dữ liệu về lĩnh vực xây dựng chính sách, tiêu chuẩn và chiến lược bao gồm:

 • Xác định các bên liên quan, xác lập các quyền quyết định và làm rõ trách nhiệm giải trình
 • Thiết lập, xem xét, phê duyệt, giám sát chính sách.
 • Thiết lập, xem xét, phê duyệt, giám sát tiêu chuẩn
 • Thiết lập chiến lược dữ liệu của tổ chức

Chất lượng dữ liệu

Mong muốn nâng cao chất lượng dữ liệu, khả năng khai thác dữ liệu là động lực chính của các hoạt động quản trị dữ liệu. Các hoạt động quản trị dữ liệu với mục tiêu chất lượng dữ liệu bao gồm:

 • Xác định các bên liên quan, xác lập quyền quyết định và làm rõ trách nhiệm giải trình
 • Lập định hướng về chất lượng dữ liệu
 • Giám sát chất lượng dữ liệu
 • Báo cáo và kết quả hoạt động thực thi chất lượng dữ liệu

An ninh bảo mật và sự tuân thủ

 • Giúp bảo vệ các dữ liệu nhạy cảm bằng cách hỗ trợ quản lý truy cập và yêu cầu bảo mật
 • Đảm bảo các hoạt động theo khung kiến trúc an toàn dữ liệu
 • Hỗ trợ đánh giá rủi ro và xác định các yếu tố kiểm soát rủi ro
 • Giúp thực thi quy định, hợp đồng, yêu cầu tuân thủ kiến trúc Xác định các bên liên quan, xác lập các quyền quyết định và làm rõ trách nhiệm giải trình

Kiến trúc dữ liệu và tích hợp dữ liệu

 • Xác định các bên liên quan, xác lập quyền quyết định và làm rõ trách nhiệm giải trình
 • Đảm bảo sự nhất quán của mô hình dữ liệu và các định nghĩa
 • Hỗ trợ các chính sách và tiêu chuẩn kiến trúc
 • Hỗ trợ các hoạt động về quản lý dữ liệu chủ, quản lý dữ liệu toàn tổ chức
 • Liên kết tạo sự phối hợp hoạt động để giải quyết các thách thức tích hợp

Kho dữ liệu và hỗ trợ ra quyết định

Đây là chương trình tập trung vào đánh giá nhu cầu quản lý dữ liệu. Các hoạt động quản trị dữ liệu đôi khi bao gồm trong quy chế hoạt động của tổ chức để thiết lập ra các chính sách hỗ trợ quyết định. Các hoạt động này bao gồm:

 • Xác định các bên liên quan, xác lập quyền quyết định và làm rõ trách nhiệm giải trình
 • Xác định các quy tắc sử dụng dữ liệu và định nghĩa dữ liệu
 • Xác lập các điểm kiểm tra với các bước quản trị
 • Làm rõ giá trị của tài sản dữ liệu và các dự án dữ liệu liên quan