TƯ VẤN CHIẾN LƯỢC CNTT

Xác định chiến lược ứng dụng CNTT-TT cho tổ chức/doanh nghiệp, phù hợp với chiến lược phát triển của tổ chức/doanh nghiệp. Xây dựng Đề án tổng thể, kế hoạch trung và dài hạn ứng dụng CNTT-TT cho các tổ chức và doanh nghiệp, bao gồm kiến trúc hệ thống, kế hoạch triển khai, nhân lực, kinh phí, v.v… Đề xuất các mô hình giải pháp tổng thể ứng dụng CNTT-TT trong môi trường quản lý và kinh doanh.

Các chuyên gia sẽ giúp khách hàng xác định chi tiết yêu cầu cho hệ thống, từ đó đưa ra các phương án tổng thể xây dựng hệ thống thông tin tối ưu:

 • Đánh giá hiện trạng Hệ thống thông tin cho doanh nghiệp, bao gồm:
  • Phần mềm ứng dụng
  • Hạ tầng CNTT-TT
  • An ninh, an toàn
  • Nhân lực
  • Chính sách, cơ chế, và quy trình vận hành hệ thống CNTT-TT
 • Đề xuất giải pháp ứng dụng CNTT cho doanh nghiệp:
  • Xác định, chuẩn hoá và tái thiết kế quy trình nghiệp vụ phục vụ ứng dụng CNTT-TT trong quản lý.
  • Đề xuất các giải pháp tổng thể về phần mềm ứng dụng, hạ tầng.
  • Đề xuất mô hình và cách thức tổ chức vận hành, khai thác các giải pháp, hạ tầng.
  • Xây dựng các yêu cầu nghiệp vụ và kỹ thuật cho các giải pháp liên quan.